Board of Directors

Honorary Chairmen: Chen Jinhua , Li Hao
Chairman: Xiang Huaicheng
Executive Vice Chairman: Jiang Zhong
Vice Chairmen: Fan Gang , Tan Jiansheng , Xie Qihua , Qin Wenjun Gao Shangquan Zheng Liangyu , Zhang Xiaogang , Lin Ling Shao Hanqing , She Jianming Ren Kelei Ji Zhong Li Deshui Li Luoli ,Ye Xiaowen Wang Mengkui , Wang Jiming , Ma Weihua
Executive Directors: Tang Huijian , Tan Gang , Shao Hanqing Zhang Hongyi Li Luoli ,Zheng Liangyu Qin Wenjun , Li Deshui Fan Gang , Jiang Zhong ,Xiang Huaicheng
 
 

Management

President: Fan Gang
Executive Vice President: Guo Wanda , Tang Huijian
Vice President: Wu Liangcheng , Qu Jian
Director of Academic Committee: Li Deshui
Vice Directors of Academic Committee: Lin Ling , Shao Hanqing
Executive Vice Director of Academic Committee: Feng Subao